Sep 292015
 

Превключвателите се използват за управление на двигатели и изпълнителни устройства, релета, контактори и консуматори и комутират управляващи вериги в промишлеността и бита. Когато в бутонните превключватели е поставена лампа, те служат и като индикатори за наличието на ток по веригата.

Превключвателите и индикаторите могат да се категоризират в следните основни категории:

Панелни и бутонни превключватели

product_large_49898

Бутоните или бутонните превключватели, могат да бъдат задържащи и незадържащи. При задържащите, бутона остава в състоянието, в което е приведен след натискане, докато при незадържащите, след преустановяване на приложения натиск, се връща в първоначалното си положение.

Втория признак, по който могат да се разграничат е броят на контактите. Може да са 2, 4 и повече контакти. Освен това, контактите могат да са нормално отворени или нормално затворени или различни комбинации от двата вида, например 4NO+4NC. Има разновидности превключватели за 12 или 24VAC, както и за 380VAC и други напрежения. Основен признак при бутоните е и товара, който могат да комутират. Обикновено се дава в ампери. Могат също така да бъдат метални или пластмасови, светещи и несветещи, кръгли или квадратни. Има разновидности със секретен ключ, специални „STOP“ бутони и др.

Бутониери

бутониера

Бутониерите представляват комбинация от бутони (най-често ПУСК/СТОП) поставени в обща кутия с клас на защита IP65, предпазваща ги от прах, влага и агресивни газове. Понякога бутониерите могат да включват в устройството си само един бутон поставен в кутия. Кутията може да бъде пластмасова или метална. Товара, който комутират бутониерите обикновено е по-голям, защото са предназначени за пускане и спиране на някакъв двигател. Едно от най-разпространените приложения на бутониерите е за командване на телферен механизъм или кран. Затова бутониерата често се състои от комбинация от 3 бутона: нагоре, надолу и стоп или с 6 бутона: пуск, стоп, наляво, надясно, нагоре, надолу.

Галетни превключватели

галета

Галетните или както още са познати – ротационните превключватели, превключват различен брой (винаги повече от две) позиции чрез въртене. Тъй като броя на секциите може да е много голям, а всяка секция да има различен брой контактни групи с различен брой контакти, тази система позволява увеличаването, в пъти, на броя на възможните комутации. Едни от най-разпространените приложения на галетния превключвател е за превключване скоростите на вентилатор, честотите на радио, програмите на битови електрически уреди, като печки, перални, бойлери и др. Когато галетния превключвател се използва в схеми на печатен монтаж, той е капсулован и се фиксира чрез резба и гайка, а електрически – чрез запояване на проводниците към изведени от тялото му пинове.

 

Джойстици

джойстик

Джойстиците са контролери с ръчно управление, служещи за задвижване на множество устройства и машини, чието придвижване е по две оси X и Y, т.е. в една равнина. Принципа им на работа се основава на придвижване на командваното устройство в направления и скорост, съответстващи на направлението и ъгълът на преместване, на ръчката на джойстика. Предимството, спрямо, например бутониерите е, че промяната на посоката и скоростта на контролирания механизъм може да се извършва плавно. Понякога джойстика служи за повдигане и спускане на даден механизъм, тогава джойстика се нарича двупозиционен и ръкохватката му се движи само по една ос. При джойстиците, също един от характерните им параметри е размера на електрическия товар, който могат да понесат контактните им системи, както и номиналния ток на работа. Джойстиците се делят също така на задържащи и незадържащи.

Изостати

izostat

Модулни микропревключватели за печатен монтаж за комутации на променливотокови и постояннотокови вериги до 20MHz при променлив ток от 0.04А до 1А, при напрежение от 6 до 250VAC, както и за постоянен ток от 0.04А до 1.5А, при напрежение от 7 до 250VDC.

 

Клавишни превключватели ROCKER

rocker

Клавишните превключватели тип ROCKER са едни от най-разпространените клавишни комутатори. Освен използването им в командни табла и контролни панели, те се използват на много други места като част от различни устройства в промишлеността и бита, както и в автомобилостроенето. Те могат да бъдат с една, две или три стабилни позиции, могат да са с правоъгълни и кръгли превключвателни механизми. Могат да са светещи. Срещат се като два, три и повече клавиша в един корпус,  за променлив и постоянен ток, за комутация на различни електрически товари и т.н.

 

Крачни превключватели

pedal

Към тази категория спадат всички педални механизми с крачно действие, единични или двойни, за превключвани на различни механизми и устройства в промишлеността, автомобилостроенето и бита. С този тип превключватели се командват преси, шевни машини, музикални електрически инструменти, като синтезатори, китари, както и различни кранове, електрокари, и др. Различават се по електрическия товар, който комутират, както и по вида на контактната система, т.е. дали спират процес при натискане на педала или включват механизъм.

 

Микробутони

mikrobuton

Това са микропревключватели за печатен монтаж, превключващи маломощни товари в електрониката. Наричани още микрета, могат да бъдат с формата на пластина или като микро бутон със съвсем малък ход на подвижната част, може да са с рамо, което притиска бутона или с рамо и ролка. Могат да са задържащи и незадържащи, като основната им характеристика е съвсем малкия им размер.

 

Пакетни превключватели

pketen pekasvach

Пакетните превключватели са вид силови прекъсвачи предназначени за пускане, превключване на скоростите и спиране на изпълнителни механизми във вериги с големи номинални токове. При тях, както и при галетните превключватели, можем да имаме различен брой секции, позиции и контакти. Основната характерна особеност е високите токове, които могат да комутират, от порядъка на 25-250А. При завъртане на ексцентриково (гърбично) тяло се свързват различни секции и контакти, осигуряващи многовариантност на електрическите вериги, които те свързват. С пакетните превключватели директно се включват, спират или реверсират трифазни двигатели, управляват се различни видове променливотокови силови и командни вериги с траен ток, съответстващ на номиналния ток на превключвателя или се свързва амперметър към съответния му токов трансформатор при трифазни вериги. Когато устройствата, които се включват, имат оторизиран достъп, към пакетния превключвател се добавя секретен ключ, а когато трябва да работи в агресивна среда или е подложен на влага, прах или възможни механични повреди, се поставя фабрично в кутия.

Плъзгащи превключватели

plazgasht

Плъзгащите превключватели, както говори и името им, осъществяват комутация чрез хоризонтално преместване на подвижния палец на ключа. Те могат да са с две, три или повече позиции, наредени на една права. Техните основни параметри са, както и при другите превключватели, товароносимост в ампери, работно напрежение, брой цикли и размери.

 

Пускатели

puskatel

Пускателите за двигател, наричани още въздушни пускатели, са електрически устройства за директен пуск, управление и защита на асинхронни електродвигетели или други мощни консуматори. Основен техен параметър е напрежението на бобината, номинален ток на двигателя, който те комутират и мощността на управлявания асинхронен мотор. Обикновено са в метален корпус, в който освен контактора е монтирана и максималнотокова защита, чиито обхват е възможно да се настрои в определени граници. Монтажът им се извършва на стена или на самия корпус на двигателя. Приложението им в промишлеността е много широко, защото позволяват пуск на двигател отдалечен от мястото на управление.

 

ЦК ключове

ЦК ключе

При ЦК ключетата подвижната им част е във формата на лостче с две или три стабилни позиции. Може ключето да е метално или пластмасово, като напоследък с разширяването на използването на светодиоди навсякъде, се произвеждат и светещи ЦК ключета. Електрическото им присъединяване към електрическата верига става посредством пинове, върху които се запояват тоководещите проводници. Основните параметри, по които се избират са номинален ток, номинално напрежение, вътрешно съпротивление на контактите и електрически живот (брой цикли).

 

Индикаторни лампи

indikatorni lampi

Лампи за визуална сигнализация с източник на светлина LED диоди, глим лампи, неонови лампи и др. Индикаторните лампи се включват при настъпване на дадено, предварително програмирано събитие, работен процес или авария, както и при промяна на работното състояние на машини, устройства, апарати и др. Обикновено са предназначени за поставяне на команден пулт и начина им на монтаж е с гайка или клипс. Различават се по цвета на светене, номиналното напрежение и материала, от който са изработени. Електрическото им свързване се осъществява чрез запояване на сигнален кабел към пиновете на лампата.

Дадената тук класификация на бутони, ключета, превключватели и индикаторни лампи, не претендира за изчерпателност, а систематизира най-често използваните видове, като представя визуално начина, по който изглеждат съответните превключватели, с линкове за допълнителна информация за всеки представен тук вид.

Sep 282015
 

Конекторите и съединителите решават проблема с извеждане, удължаване и разклоняване на кабелно трасе, осигурявайки здрава и надеждна връзка между различни кабели, устройства или компоненти.

Конекторите за кабели или буксите съединяват различни видове кабели и устройства и могат да бъдат диференцирани според предназначението си, както и според вида на тока, който протича през свързваните кабели. Затова имаме един вид съединители за постоянен ток и друг вид за променлив. Конекторите се различават и според това дали са свързване на силови кабели или за сигнални. Към съединителите се отнасят и лустер и нулеви клеми, както и клеморедите за печатни платки.

За удобство можем на разграничим съединителите на следните видове:

Антенни съединители и сплитери

product_large_61540

Това са много разпространен вид конектори, които всеки има в дома си. Свързват антенния коаксиален кабел с телевизора или разклоняват сигнала чрез т.н. сплитер, който представлява вид разклонител за коаксиални кабели.

product_large_39969

Сплитер

Могат да бъдат за обемен или панелен монтаж. В тази категория са включени и конектори при които на входа имаме двупроводен антенен кабел, а на изхода женска букса за коаксиален кабел (F-035 към RF M конектор),

variant_large_9242_447

конектори BNC, и BNC към SMA, RCA F към BNC M, SMA/m към SMA/f и др. За постигане на по-добро предаване на сигнала и понижаване на съпротивлението на прехода конекторите се позлатяват.

product_large_26433

Преход от двупроводен антенен кабел към коаксиален изход

A-V съединители и конектори

product_large_21193

Към тази категория спадат съединителите за тонколони,

product_large_42120

Съединител за тонколони, мъжки

 

 

 

жак за тонколона стар

жак

професионалните аудиоконектори XLR Canon, използвани за балансирана аудио връзка,

product_large_48513

Cannon

моно и стерео съединителите JACK 2.5mm,

product_large_53636

3.5mm,

product_large_43560

6=3mm за печатен, панелен и обемен монтаж,

variant_large_19948_524

аудиосъединителите RCA,

product_large_49849

RCA

които се наричат още чинч-конектори

product_large_49848

RCA

или фоноконектори,

product_large_49850

RCA

съединителите DIN,

зарче

DIN

miniDIN, S-VIDEO,

S-video

S-VIDEO

SPEAKON,

speakon m

SPEAKON

SCART конектори,

SCART гнездо

С3 конектори – тройка, четворка, „зарче“, тип гнездо или с щифтове за панелен и обемен монтаж и др.

speakon f

Автомобилни букси

В автомобилите, разбира се, има много конектори в електрическата им система. Тук ще се спрем само на буксите, които се използват за свързване на аудио системите за автомобили с останалата електрическа верига в колата.

car

Неудобството, което възниква тук е, че всяка марка автомобили има собствена конфигурация от автоконектори, затова и автобуксите се продават според модела автомобил или според модела на аудио системата. Другите автобукси, които се използват са тези, свързващи тонколоните в автомобилните аудио системи, които също са по модели автомобили.

mini ISO car

Като вид конектор или букса се приема и т.н. патрон или щепсел, който се вкарва в гнездото на запалката на автомобила, а на другия си край или служи като разклонител на това гнездо, или има жакове за захранване на мобилни телефони, лаптопи, лампи и др.

Кабелни накрайници и кабелни обувки

Кабелните обувки могат да бъдат с различна форма: под формата на ухо,

ухо

щифт,

shtift

вилка,

vilka

плосък накрайник,

плосък

тръбичка,

тръбичка

усукващ съединител и др. като освен това са с различни размери, цвят на изолацията, когато са изолирани. Конекторите, наричани още и бързи връзки са вид съединители, които са от щепселен тип, т.е. когато се съединяват двете части на конектора обикновено се притиска специален палец. След свързването, палеца се освобождава от натиска и благодарение на някакъв тип пружина или еластична пластина, се осъществява здрава и сигурна връзка на тоководещите части. Разновидност на този тип конектори са тези предназначени за соларни панели.

solar 3 way

Разликата от конвенционалните е, че при тях степента на защита е много по-висока, заради екстремните условия, при които се налага да работят. Конекторите за кабелите за соларни панели са влагоустойчиви, прахоустойчиви, температуроустойчиви, UV устойчиви. Освен това са предвидени да работят от -40 до +90°С, защото се инсталират на покривите на сградите, където условията на експлоатация са наистина тежки.

Сигнални съединители

Съединители предназначени за свързване на сигнални кабели и кабели за пренос на данни. Тази категория включва телефонните розетки и букси, конекторите свързващи телефонната слушалка с кабела, USB конекторите,

USB конектор

D-sub конекторите с различен брой пинове, RJ45F

RJ45

и RG9 конекторите, VGA конекторите, конекторите предназначени за лентови кабели, LAN розетките и LAN съединителите за изграждане на компютърни мрежи и много други.

Индустриални и военни съединители

Това са съединители с повишени изисквания за водозащитеност и механична здравина.

индустриален съединител 7

Материалът на корпуса при индустриалните и военните съединители е от подсилена пластмаса или метал (най-често алуминий) с цел по-висока износоустойчивост в неблагоприятна и агресивна среда.

индустриален

Този вид съединители отговарят на стандарт IEC-1 и осигуряват сигурна и надеждна връзка.

military1

Често военните съединители са подсигурени срещу саморазкачане чрез винтова резба или байонетен цокъл.

military

Издържат на високи номинални и пикови токове и имат ниво на защита IP44 и по-високо.

Редови клеми за електрически разпределителни табла

Тези клеми са стандартизирани за монтаж на DIN шина.

клема за елтабло

Отговарят на изискванията на стандарт IEC947-7-1. Могат да бъдат едноредови и многоредови, оцветени в сиво или светлобежево, когато са предназначени за фазови проводници или в жълто-зелено, когато се използват са зануляване и заземяване. Тогава се наричат заземителни клеми.

заземителна клема за елтабло

Избират се според сечението на кабела, който ще се присъедини чрез тях и могат да бъдат от 2 до 10mm2. Към тях обикновено се прилагат различни аксесоари като крайни капаци, обозначителни маркерни табели, капачки, които ги покриват след свързването, захранващ гребен и др.

Лустер и нулеви клеми

Лустер клемите са класическите винтови клеми за електрически инсталации.

3 полюсна лустер клема бакелит

Могат да бъдат от пластмаса или порцелан и представляват проходни винтови клеми. Произвеждат се като редица съединени клеми в общ блок и се отделят чрез отвертка или нож. Могат да бъдат предназначени за DIN шина. Напоследък все по използвани са безвинтовите клеми, при които кабела просто се пъха в клемата и тя го притиска.

безвинтова клема

Порцелановите клеми се използват при отоплителни уреди, където температурата бързо би увредила пластмасовата лустер клема. Нулевите клеми са замостени, защото се предвижда към тях да се свързва нулевия проводник и не трябва да има потенциална разлика между отделните нулеви проводници.

нулева клема

Клемореди за печатни платки

В тази категория влизат различни клемореди за РСВ монтаж,

РСВ терминален блок

конектори за обемен и печатен монтаж,

клеморед за печатна платка син

куплунги АМР,

конектор за печатен монтаж

 

терминали за печатни платки,

конектор женски

клеми с притискащи пружини,

клемореди за печетни платки

ъглови клеми,

мъжки конектор за терминален блок

пера и куплунги. Разнообразието от модели, технологии, цветове и размери на клемите за РСВ монтаж е невъобразимо и всеки сам преценя кой точно тип конектор му харесва най-много.

DC конектори

24VDC

Това са конектори предназначени за работа с постоянен ток. В това число влизат всевъзможни букси за адаптери и за зарядни за лаптоп,

DC

както и захранващи гнезда от типа DC-017, DC-036, захранващи конектори с винтови клеми използвани за свързване на LED лента към стандартно захранване с конектор без да се налага използването на поялник и др.. Конектори D-sub с различен брой пинове и др.

D-sub 25 пина

АС конектори

Това са конектори предназначени да работят с мрежово напрежение 220VAC/50Hz. Към АС конекторите спадат захранващи конектори за компютър и монитор по стандарт IEC 60320, мъжки и женски, захранващи конектори АС-006А и др.

AC

Предложената класификация може да се явява непълна, доколкото има неизброими видове и модели съединители и конектори, но голяма част от съществуващите конектори могат да се причислят към една от гореизброените категории. Разбира се, правим уточнението, че става въпрос само за съединители в областта на електрониката и електротехниката. Тук не говорим за механични или електромагнитни съединители, които си имат отделна класификация и теория.