Nov 212016
 
38002-1

Немската фирма Brennenstuhl е вече позната на българския пазар с високото качество и голямото разнообразие на своите продукти. Brennenstuhl произвежда разклонители и удължители за различни условия на работа и с различни параметри. Всички изделия на фирмата не само отговарят на европейските стандарти за качество, но и значително ги превъзхождат. Разклонителите и удължителите на Brennenstuhl се изпитват на топлина, студ, съпротивление в специална климатична камера, а пластмасовите части се подлагат на изпитания чрез студ и механични въздействия, което гарантират тяхната дълга и безпроблемна работа.

19995

Разклонител макара 15м със защита

Друго изпитание е тест с късо съединение. Всички пластмасови детайли, от които са произвеждат разклонителите и удължителите на Brennenstuhl се допират с нагорещен до 750°С проводник за 30 секунди. Изделието минава теста ако не се възпламени и няма поражение в мястото на допира. Но високото качество и устойчивостта на материалите не са единственото предимство на производствената гама на Brennenstuhl. Немската фирма произвежда продукти с несравним дизайн и ниска собствена консумация на енергия, което щади околната среда и стои добре и в най-изискания домашен интериор.

anwendung-laptop

Разклонител-подложка за лаптоп с 6 гнезда и 6 ключа, 4 USB хъба и защита от токови удари

Това се постига с високи технологии и внимание към детайла. Тези предимства позволяват на фирмата да предлага щедри гаранционни срокове, значително надхвърлящи стандартните законови изисквания, които са за три, пет и дори десет години, а много от продуктите и носят знака save energy.

productpictures_150_dpi_1506600

Енергометър, електромер, ватметър 3000W

Продуктите на Brennenstuhl имат международния сертификат Blue angel удостоверяващ, че продуктите щадят околната среда. Друго предимство, което прави разликата между произвежданите от Brennenstuhl изделия и останалите, са иновациите, възможни, заради високите технологии от проектирането до изработката на изделията. Така триизмерните изображения създадени в инженеринговия отдел на 3-D-CAD на компютър, се произвеждат директно в прототипи в производственото звено. Атрактивните решения, като например серията Desktop Power, който комфортно може да бъде разположен на бюрото до лаптопа или таблета с неговия елегантен дизайн, бързо става предпочитано решение за офиса.

38002-1

Разклонител за бюро с 2 гнезда, 4 USB порта

Умните конструктивни решения, като възможността разклонителя да се закачи на стената или кабела да се скрие в тялото му, когато не се ползва, в някои от сериите прави разклонителите и удължителите на Brennenstuhl изключително практични. Всички изброени до тук качества на продуктите определят сертификата five stars гаранцията, а именно:

  • качество на продукта
  • иновации
  • богат асортимент
  • удължени гаранции
  • отличен сервиз

Викиват предлага продуктите на Brennenstuhl, не само заради многобройните им предимства, но и поради изключително достъпните цени, на които изделията му се предлагат. Това позволява клиентите на Викиват да получат безкомпромисното немско качество, познато в цял свят, на една съвсем достъпна цена. Богатия асортимент на Brennenstuhl се предлага от Викиват в гама от цветове и с отстъпки за по-големи количества.

10923-4

Кутия за предпазване на съединения щепсел–контакт от влага IP44

Освен разклонителните тела и макарите за навиване на кабел на разклонителите и удължителите на Brennenstuhl, качеството на кабела, който се използва в техните изделия също е много високо. Означението върху кабела на всеки разклонител е буквено-цифрено и изглежда така: H05VV-F3G1,5, като първата буква H означава, че кабела е хармонизиран, втората, когато е 05, означава, че изделието е за номинално напрежение от 300 до 500V, следващите две букви VV показват, че както жилата, така и кабела е с PVC, следващата буква е F и означава, че това е фин кабел за подвижни съоръжения, след това има цифра, която показва броя на жилата – в случая това е 3, следващата буква е G, което показва че кабела има жълто-зелено жило за заземяване и последната цифра показва сечението в квадратни милиметри – 1.5.

35938

Разклонител 8 гнезда и ключ

Освен тези означения има допълнителни означения за това, дали изделието е за вътрешна или външна употреба, клас на защита, за която стана въпрос в друга статия, както и доста популярната маркировка „CE“. Двете букви идват от абревиатурата European Community (европейска общност) и удостоверяват съответствието със стандартите на ЕС. Всеки производител, независимо дали се намира в ЕС или не, трябва да съблюдава минималните изисквания на ЕС, ако иска продуктите му да се продават на европейския пазар. Тази маркировка е и административна мярка – нещо като технически паспорт, тя не означава, че продукта е тестван.

Brennenstuhl следи за стриктното спазване и на регламента ЕО 1907/2006 за вложените химически вещества в своите изделия. По цялата верига на доставка се изисква и се предоставя информация за вложените в произвежданите продукти химикали. Тази информация непрекъснато се проверява чрез химически анализи в независими акредитирани институти. Така е постигнато елиминирането на опасни вещества като ПАВ (полициклични ароматни въглероди).

Маркировката на продуктите на Brennenstuhl помага на клиентите да вземат информирано решение за качеството и да изберат най-добрия за тях продукт.

e_gs

В това означение знакът GS (Geprüfte Sicherheit) означава, че продукта е тестван за безопасност в немска независима лаборатория одобрена от министъра на труда на Германия. След одобрението се провеждат ежегодни проверки, за да се продължи валидността на сертификата.

Знакът TUV е комплекс от тестове съгласно германския закон за безопасност Gerätesicherheitsgesetzes, които се провеждат за всяко изделие, когато то излиза на пазара и е комбиниран с редовни инспекции на производствените мощности.

Освен това продуктите Brennenstuhl съответстват и на всички останали европейски стандарти:

e_zeichen

Всичко казано дотук означава, че купувайки си разклонител или друго изделие на немската фирма Brennenstuhl, вие избирате качеството, високите технологии, елегантния дизайн, трайността и функционалността базирани на десетки години опит на фирма, която е световен лидер в областта на електрическата и електронната техника. Това означава над 100 милиона продукти са в употреба по целия свят в над 100 страни с 30 000 дистрибутора, между които е и Викиват.

 

 

 

Nov 212013
 

The German company Brennenstuhl is already known on the Bulgarian market with the high quality and diversity of its products. Brennenstuhl manufactures power strips and extension cables for different working conditions and with different parameters. All products of the company not only meet European quality standards, but also greatly exceed them. Brennenstuhl power strips and extension cables are tested for resistance to heat and cold, resistance in a special climate chamber, and plastic parts are tested for resistance to cold and mechanical force, which ensures their long and trouble-free operation.

19995

Another test is the test with short circuit. All plastic parts of Brennenstuhl power strips and extension cables get into contact with heated to 750°C wire for 30 seconds. The product passes the test if it does not ignite and there is no damage on the contact place. But the high quality and sustainability of materials are not the only advantage of the production range of Brennenstuhl. The German company manufactures products with unique design and low self-consumption of energy that is environmentally friendly and fits well in the most tasteful home interior.

 

applications_150_dpi_1150060-anwendung-laptop

This is achieved by high technology and attention to detail. These advantages allow the company to offer generous warranty periods, greatly exceeding the standard legal requirements for three, five or even ten years, and many of the products have the “save energy” sign.

productpictures_150_dpi_1506600

Brennenstuhl products have the international certificates “Blue angel” certifying that the products are environmentally friendly. Another advantage that makes the difference between products produced by Brennenstuhl and other products are the innovations which are possible because of the advanced technologies starting from the design to the manufacture the products. Thus the three-dimensional images created in the engineering department on 3-D-CAD on a computer are produced directly in prototypes in the production unit. Attractive solutions such as the series Desktop Power, which has elegant design and can comfortably be placed on the desk beside your laptop or tablet, very fast become a preferred solution for the office.

38002-1

Clever design solutions, such as the possibility to hang the power strip on the wall or to hide the extension cable in its body when not in use, makes Brennenstuhl power strips and extension cables extremely practical. All those qualities of products determine the certificate “five stars”, namely:
• product quality
• innovation
• wide range
• extended warranties
• excellent service
Vikiwat offers Brennenstuhl products, not only because of their many advantages, but also because of the extremely affordable prices at which the products are being offered. This allows Vikiwat customers to get uncompromising German quality, known worldwide, at a very affordable price. The wide range of Brennenstuhl is offered by Vikiwat in a variety of colors and with discounts for larger quantities.

10923-4

Except Brennenstuhl power strips and spools for winding power strip cables and extension cables, the quality of cables that are used in their products is also very high. The designation on the cable of each power strip is alphanumeric and looks like that: H05VV-F3G1,5, the first letter H meaning that the cable is harmonized. If the second designation is 05, this means that the device is for nominal voltage from 300 to 500V. The next two letters VV show that both the core and the cable are PVC. The next letter is F, and it shows that this is a fine cable for mobile equipment. Then there is a figure that shows the number of cores – in this case it is 3. The next letter G indicates that the cable has a yellow-green grounding wire and the last figure indicates the section in square millimeters – 1.5.

35938

Besides these designations there are additional indications of whether the device is for indoor or outdoor use, the protection class, which we talked about in another article, as well as the quite popular marking „CE“. The two letters came from the abbreviation European Community and show compliance with EU standards. All manufacturers, whether located in the EU or not, must observe the minimum requirements of the EU if they want their products to be sold on the European market. This indication is an administrative measure – something like a technical passport, it does not mean that the product has been tested.

Brennenstuhl also strictly observes the regulation EC 1907/2006 for the chemicals that the products contain. The entire supply chain is required to provide information about the chemicals that are put into the manufactured products. This information is constantly checked by chemical analysis in independent accredited institutes. Thus the elimination of hazardous substances such as PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) is achieved. The marking of Brennenstuhl products helps clients to make informed decisions about the quality and to choose the best product for them.

e_gs

In this designation the GS abbreviation (Geprüfte Sicherheit) means that the product has been tested for safety in a German independent laboratory approved by the Ministry of Labour in Germany. After the approval annual checks are conducted to continue the validity of the certificate. The TUV sign is a complex of tests in accordance with German law on safety Gerätesicherheitsgesetzes, which are made for each product when it goes on the market and is combined with regular inspections of production facilities.
Beside that Brennenstuhl products comply with all other European standards:
e_zeichen

All this means that buying a power strip or other product of the German company Brennenstuhl, you choose quality, high technology, elegant design, durability and functionality based on decades of experience of a company that is a world leader in the field of electrical and electronic equipment. This means more than 100 million products in use around the world in over 100 countries with 30,000 distributors, including Vikiwat.